Handelsbetingelser

Abonnementsvilkår gælder for Screenpublisher (SaaS) mens Salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af hardware butikken

 

Abonnementsvilkår

Ved at benytte dig af Screenpublisher ApS services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Screenpublisher ApS
Rømersvej 4, 7430 Ikast
Telefon: 27 50 74 30
E-mail: [email protected]
CVR-nr. 36 47 84 46

Sidst revideret december 2016

1. Almene bestemmelser

Medmindre andet følger af ufravigelige lovregler gælder disse abonnementsvilkår (herefter ”Vilkårene”) mellem Screenpublisher ApS, CVR-nr. 36 47 84 46 (herefter ”Screenpublisher”) og abonnenten (herefter ”Kunden”) for alle Screenpublishers abonnementsløsninger og Kundens eventuelle tilvalg og senere tilvalg af yderligere moduler, individuelt tilpassede løsninger i henhold til Vilkårene eller tilsvarende produkter.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding og indtastning af kortoplysninger, accepterer du at Screenpublisher må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement hos Screenpublisher fornyer vi det automatisk indtil du  afmelder dig i administrationspanelet.

Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved afkrydsning af forretningsbetingelser. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Såfremt du tilmelder dig automatisk betalingsservice, kan du ændre dine kortoplysninger, så de altid holdes opdateret.

2. Abonnementets indgåelse

2.1
Vilkårene tiltrædes når Kunden afkrydser ”Jeg har læst og accepterer Screenpublishers abonnementsvilkår” ved bestilling på Screenpublishers hjemmeside https://screenpublisher.com (herefter ”Hjemmesiden”) eller via Screenpublisher Admin http://admin.screenpublisher.com (herefter ”Administrationen”). Vilkårene udgør sammen med den ordrebekræftelse, som Kunden modtager, efter at enhver bestilling er accepteret af Screenpublisher, aftalegrundlaget for Kundens abonnement (herefter ”Abonnementet”).
2. Abonnementets indhold og varighed

2.2
Abonnementet giver en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til ”Screenpublisher CMS”, eller ”Screenpublisher Shop” og eventuelle tilvalg og senere tilvalg af yderligere moduler, individuelt tilpassede løsninger, jf. pkt. 6, eller tilsvarende produkter, som indgår i Abonnementet. I Administrationen findes en oversigt over Kundens Abonnementer og eventuelle tilvalg. I Administrationen kan Kunden desuden bestille yderligere tilvalgsprodukter i app-store.

2.3
Abonnementet træder i kraft på tidspunktet for Kundens modtagelse af Screenpublishers ordrebekræftelse, jf. pkt. 1.1, og Abonnementet tegnes fortløbende for minimum 1 måned ad gangen. Ved udløbet af en Abonnements-periode forlænges Abonnementet automatisk i en Abonnements-periode, medmindre Abonnementet forinden opsiges af Kunden, jf. pkt. 13. Ved indgåelse af Abonnement kan Kunden vælge betalingsfrekvens på henholdsvis måned-til-måned, 1 gang pr. år eller 1 gang hvert 3. år.

3. Priser

3.1
Screenpublishers til enhver tid gældende priser og specifikationer på Abonnementet kan findes på Hjemmesiden. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

3.2
Screenpublisher forbeholder sig ret til at ændre Abonnementets priser og specifikationer med 1 måneds forudgående varsel, dog tidligst fra den følgende faktura fra Screenpublisher til Kunden.

3.3
Screenpublisher garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved Abonnementets indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset.

4. Fakturering og betalingsbetingelser

4.1
Screenpublisher sender faktura til Kunden jf. den af Kunden valgte betalingsfrekvens ved Abonnementets indgåelse. Faktura og eventuelle rykkerskrivelser sendes per e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse. Hvis Kunden ændrer sin e-mailadresse, er Kunden forpligtet til at opdatere denne i Administrationen.

4.2
Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadatoen (herefter ”Forfaldsdatoen”). Betales fakturaen ikke rettidigt har Screenpublisher de beføjelser, der følger af rentelovens regler, medmindre andet fremgår af Vilkårene. Screenpublisher sender tidligst første rykkerskrivelse 10 dage efter Forfaldsdatoen. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes anden rykkerskrivelse tidligst 10 dage efter første rykkerskrivelse. Screenpublisher opkræver et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Screenpublisher tillægger hovedstolen morarenter på 1,5 % pr. måned fra Forfaldsdatoen. Renter tilskrives hovedstolen og forrentes. Såfremt kravet overgår til inkasso følges tillige rentelovens regler herom.

4.3
Såfremt Screenpublisher ikke har modtaget betaling inden 7 dage efter udsendelse af anden rykkerskrivelse, kan Screenpublisher suspendere Kundens adgang til Applikationen. Kunden får ikke refusion for perioder, hvor adgangen til Applikationen er suspenderet. Adgangen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Screenpublisher forinden har ophævet aftalen, jf. pkt. 14.

4.4
Kreditkortbetaling
Vi tager følgende betalingskort: Visa og MasterCard.

 

Hvornår debiterer vi dit betalingskort?
Har du valgt at betale med kreditkort, trækker vi pengene på din konto, i det øjeblik abonnementet tegnes. Derudover trækkes beløbet automatisk ved fornyelse.

Der er også mulighed for at vælge manuel og EAN fakturering.

 

5. Vilkår for udvikling af individuelt tilpassede løsninger

5.1
Aftale om udvikling af individuelt tilpassede løsninger (herefter ”Individuelle Løsninger”) kræver særskilt skriftlig aftale mellem Screenpublisher og Kunden. Kundens pris for Individuelle Løsninger aftales særskilt med Screenpublisher.

5.2
Medmindre andet skriftligt aftales, opnår Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til Individuelle Løsninger, og Individuelle Løsninger indgår efter udviklingen som en del af Applikationen under Abonnementet.

5.3
Bestemmelserne i Vilkårene gælder for aftalen om udvikling af Individuelle Løsninger, herunder men ikke begrænset til pkt. 2.1 om brugsret, pkt. 8 om immaterielle rettigheder, pkt. 11 om afhjælpning, pkt. 12 om ansvar samt pkt. 15 om lovvalg og værneting. Bestemmelserne i Vilkårene gælder desuden efter udviklingen af de Individuelle Løsninger fortløbende på Abonnementet indeholdende de Individuelle Løsninger.

6. Drift, opdateringer og forbedringer

6.1
Screenpublisher tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Screenpublishers kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på netværksudstyr, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

6.2
Screenpublisher forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på baggrund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold, for eksempel begrundet i udskiftning af teknisk udstyr eller softwareopdateringer, midlertidigt at begrænse eller afbryde adgangen til Applikationen. Screenpublisher tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis placeres udenfor dagtimerne.

6.3
Screenpublisher har til hensigt, og er berettiget til, løbende at opdatere og forbedre Applikationen. Screenpublisher er dog ikke forpligtet til at opdatere og forbedre Individuelle Løsninger, jf. pkt. 6, medmindre andet skriftligt aftales.

7. Immaterielle rettigheder

7.1
Alle immaterielle rettigheder til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, såsom ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, samt rettigheder efter markedsføringsloven tilhører Screenpublisher. Kunden erhverver ingen ejendomsret over Applikationen.

7.2
Screenpublisher udleverer ikke kildekoden til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, til Kunden, og Kunden er ikke berettiget til selv, eller ved fremmed medhjælp, på nogen måde at søge at gøre sig bekendt med kildekoden, eller at kopiere Applikationen.

7.3
Kunden er ikke berettiget til at videregive, udleje, udlåne eller på anden måde overdrage sin brugsret i henhold til Abonnementet til tredjemand, medmindre andet skriftligt aftales med Screenpublisher.

7.4
Screenpublishers logo og andre kendetegn må ikke fjernes fra Applikationen.

7.5
Ved ophør af Abonnementet, uanset årsagen hertil, ophører brugsretten til Applikationen samtidigt hermed, herunder også brugsretten til Individuelle Løsninger, jf. pkt. 6, medmindre andet skriftligt aftales med Screenpublisher.

7.6
Screenpublisher forbeholder sig retten til at genbruge programkoden for individuelle løsninger i andre sammenhænge; herunder special udvikling af apps og integrationsløsninger, da dette tilhøre Screenpublisher. Det er Screenpublisher der afgøre hvilke apps der skal være i appstore i Screenpublisher Administrationssystemet og hvilke konti der skal have adgang til disse apps samt hvilken pris en app eller special løsning skal udbydes til.

8. Kundens egen data i Applikationen

8.1
Kunden ejer indføjet data i Applikationen og kan frit disponere over dette. Kundens data slettes tidligst 60 dage efter Abonnementets ophør, hvorefter Screenpublisher ikke har nogen forpligtigelse til opbevaring af Kundens data.

8.2
Screenpublisher foretager backup af Kundens data 1 gang i døgnet. Screenpublisher kan genskabe en backup mod et gebyr på 900 kr. pr. genskabt backup. Backup kan dog kun genskabes én måned tilbage i tid.

9. Kundens ansvar

9.1
Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at Applikationen anvendes lovligt. Kunden er forpligtet til at holde Screenpublisher skadesløs for ethvert forhold, der kan henføres til et brud herpå.

10. Screenpublishers afhjælpningsret og -pligt

10.1
I tilfælde af mangler ved Applikationen kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end afhjælpning, jf. pkt. 11.2, med undtagelse af ophævelse, hvis Screenpublisher væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til Abonnementet, jf. pkt. 14. Medmindre andet fremgår af Vilkårene, frafalder Kunden hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt enhver anden misligholdelsesbeføjelse.

10.2
Screenpublisher er forpligtet og berettiget til at søge mangler ved Applikationen afhjulpet inden 10 dage efter, at Kunden skriftligt har reklameret herover. Såfremt der er tale om en væsentlig mangel, og Screenpublisher ikke kan afhjælpe manglen inden 10 dage efter at Kunden har reklameret herover, vil Kunden få refunderet det betalte beløb for Abonnementet for den tid udover de 10 dage, som det tager Screenpublisher at afhjælpe manglen.

11. Screenpublishers ansvar

11.1
Screenpublisher er med de begrænsninger, der fremgår af Vilkårene, ansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler.

11.2
Screenpublisher kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.3
Screenpublisher ApS er kun ansvarlig for Applikationen. Screenpublisher er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for Kundens eller tredjemands standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, som Kunden anvender sammen med Applikationen, eller for at disse kan virke sammen.

11.4
Såfremt opfyldelsen af Screenpublishers forpligtelser hindres eller udsættes, som følge af force majeure, mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandør, eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som Screenpublisher ikke har indflydelse på, er Screenpublisher ansvarsfri over for Kunden. Screenpublisher er i disse tilfælde berettiget til at suspendere Kundens adgang til Applikationen indtil opfyldelseshindringen er ophørt.

12. Opsigelse af Afspiller-abonnement

12.1
Du kan til enhver tid opsige et Screenpublisher afspiller-abonnement. Du vil fortsat have adgang til premium funtioner frem til udgangen af faktureringsperioden. Vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte måneder med premium abonnement. For at afmelde et premium afspiller-abonnement skal du logge ind på din Screenpublisher konto og gå til fanen ”Administration” > ”Betalingsinformation” klik her på ”Betalingsoplysninger” for det afspiller-abonnement du vil opsige. Klik på ”opsig abonnement”.

Hvis du opsiger et abonnement, fjernes afspilleren fra din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Klik på “Afspillerabonnementer” på siden ”betalingsinformation” for at se, hvornår din konto vil blive lukket.

I tilfælde af Kundens opsigelse vil forudbetalt Abonnementet ikke blive tilbagebetalt. Kunden er ved opsigelsen endvidere pligtig at betale udstedte og ubetalte fakturaer på opsigelsestidspunktet.

13. Ophævelse

13.1
I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Abonnementet, kan den ikke-misligholdende part ophæve aftalen. Som eksempler på væsentlig misligholdelse kan anføres, 1) at Screenpublisher ikke afhjælper væsentlige mangler på Applikationen indenfor 60 dage efter Kundens skriftlige reklamation, 2) at Kunden har tilsidesat betalingsforpligtelsen i 30 dage fra fakturaens forfaldsdag, eller 3) at Kunden anvender Applikationen retsstridigt eller i strid med Vilkårene.

13.2
Forud for ophævelsen skal den ikke-misligholdende part dog skriftligt meddele den misligholdende part om grundlaget for ophævelsen jf. pkt. 14.1, og give denne en frist på 10 dage til at afhjælpe misligholdelsen, såfremt misligholdelsen efter sin natur kan berigtiges.

14. Ændringer af Abonnementsvilkår

14.1
Vi kan revidere vores Abonnementsvilkår til enhver tid. Såfremt vi ændrer vores Abonnementsvilkår vil vi oplyse dig om ændringerne samt tidspunktet for ikrafttrædelsen både via e-mail og via en pop-up meddelelse som fremgår når du logger ind på din konto. Såfremt du ikke ønsker at binde dig til de opdaterede Abonnementsvilkår bedes du opsige dit abonnement inden de opdaterede Abonnementsvilkår træder i kraft. Vi vil altid give et varsel på minimum 30 dage inden de opdaterede Abonnementsvilkår træder i kraft.

15. Lovvalg og værneting

15.1
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Abonnementet, herunder tvister vedrørende Abonnementets, eller de aftaler der udspringer heraf, eksistens, fortolkning eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Herning i første instans.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Sidst revideret februar 2018

Betingelser for handel via internet på https://screenpublisher.com

Priser

Alle priser på https://screenpublisher.com er opgivet i danske Kr. (DKK.), med mindre der aktivt er valgt anden valuta.

Kontrakter (ordrebekræftelser)

Umiddelbart efter afgivelse af ordre, sendes ordrebekræftelse til kundens e-mail. Det er samtidig muligt at printe ordrebekræftelse direkte fra www.screenpublisher.com. Efterfølgende er det ikke muligt at tilgå kontrakten (ordrebekræftelse) via www.screenpublisher.com. Ønskes nyt eksemplar tilsendt via mail, kontakt da [email protected] Betingelser vil altid kunne findes på www.screenpublisher.com

Sprog

Handelsaftaler / kontrakter indgås på dansk, med mindre andet er aftalt.

Bestilling

Handelsaftaler kan indgås pr. telefon, mail, livechat eller via webshoppen. Bestilling via webshoppen sker som følger:

De ønskede produkter lægges i indkøbskurven.

  • Gå til bestilling
  • Indtast betillings- og leveringsinfo (mulighed for at gå tilbage og ændre dette inden endelig ordreafgivelse)
  • Godkend ordre, vælg betalingsmetode, acceptér betingelser, afgiv ordre (hvis valgt betalingskort gå til betaling)
  • Indtast betalingskort information på sikker forbindelse og godkend betaling

Kreditkortbetaling
Vi tager følgende betalingskort: Visa og MasterCard.

Hvornår debiterer vi dit betalingskort?

Har du valgt at betale med kreditkort, trækker vi pengene på din konto, når varerne er afsendt.

Derudover er der mulighed for at vælge manuel og EAN fakturering i check-out fasen.

Leveringstid i Danmark

Alle produkter afsendes/leveres hurtigst muligt efter afgivelse af ordre. Det fremgår af det enkelte produkt, om varen er på lager. Standard forventet leveringstid for en lagervare er 2-3 arbejdsdage fra afgivet ordre.

Fortrydelsesret

Ønskes en vare returneret og fortrydelsesretten udnyttet, kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som da den blev modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis varen er brugt på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt.

Når fortrydelsesretten udnyttes, betaler kunden selv fragt for returnering af varen. Varen skal da returneres til Screenpublisher ApS senest 14 dage efter modtagelse. En vare kan returneres ved at modtagelsen nægtes eller den kan sendes med post/fragtfirma til:

Screenpublisher ApS
Rømersvej 4
7430 Ikast
Danmark.

Når du har sendt en vare ind til fortrydelse, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse.

Ved fortrydelse af køb tilbagebetales købesummen via tilbageførelse til anvendt betalingskort eller via bankoverførsel til kundens konto. Ved bankoverførsel vil kunden blive kontaktet vedr. kontooplysninger, når varen er modtaget retur og det er kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes.

Der ydes ingen fortrydelsesret på følgende produkter: Software/programmer, såfremt forseglingen er brudt.

Ved salg til erhvervsdrivende gælder ingen fortrydelsesret.

Reklamation / Garanti

Der gælder 2 års reklamationsret på alle varer, regnet fra faktisk leveringsdato. Dette betyder at kunden, såfremt reklamationen er berettiget, enten kan få varen repareret eller ombyttet, få pengene tilbage eller få afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. En stor del af vores produkter sælges desuden med producentgaranti. Varigheden af denne garanti fremgår af det enkelte produkt. I tilfælde af reklamation- og garanti sager, bedes henvendelse ske ved at sende en mail til [email protected] Varen sendes med post/fragtfirma til:

Screenpublisher ApS
Rømersvej 4
7430 Ikast
Danmark.

Når du sendt en vare ind til reklamation vil du altid få tilsendt en mail når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.

Vedr. udsolgte varer og prisfejl

Såfremt vi ikke kan imødekomme din ordre , hører du fra os inden for 24 timer talt fra første kommende arbejdsdag. Ordrer indeholdende en udsolgt vare vil blive effektueret efter nærmere aftale med den enkelte kunde.

Politik vedr. personlige data

Politik vedr. personlige oplysninger på www.screenpublisher.com

Overordnet holdning

Overordnet ønsker Screenpublisher ApS at fastslå, at ingen personlige oplysninger der registreres på www.screenpublisher.com, på noget tidspunkt vil blive misbrugt, overdraget, solgt eller på anden måde gjort tilgængelige for tredjemand.

Kreditkortoplysninger

I forbindelse med elektronisk betaling lagrer Screenpublisher ApS af sikkerhedsmæssige grunde ingen kreditkortoplysninger. Kun i betalingsøjeblikket skal der i et vist omfang overføres finansielle oplysninger til ePay / Bambora. Dette sker med maksimale sikkerhedsforanstaltninger via en krypteret SSL-forbindelse efter forskrifter fra ePay / Bambora.

Indsamling/lagring af personlige oplysninger

Ved afgivelse af ordrer udbeder Screenpublisher ApS om nødvendige leverings- og kontaktinformationer (navn, adresse, postnr., by og e-mail). Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form, og gemmes i mindst 5 år. Screenpublisher ApS værner om alle informationer og sørger for at disse opbevares på betryggende vis.

Ansvar

Den dataansvarlige er Screenpublisher ApS.

Indsigt og indsigelser

På forespørgsel oplyser Screenpublisher ApS, i henhold til Persondataloven, om registrerede oplysninger. Ligeledes foretages på baggrund af evt. indsigelser, sletning i det omfang det ønskes.