Generelle Forretningsbetingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 15. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

 

Om Screenpublisher

 

Vi, Screenpublisher, er ejet af Screenpublisher ApS (CVR 36478446) og har til hensigt at gøre det lettere opdatere og styre infoskærme via vores online applikation.

 

Om produktet

 

Via vores (Screenpublisher) online web-service, infoskærm-systemet, tilbyder vi (Screenpublisher) en Applikation, som gør det nemmere at administrere infoskærme.

Det er gratis at oprette en konto. En gratis konto giver mulighed for at benytte en begrænset del af applikationen. Hertil kan tilkøbes abonnement – som åbner op for alle funktioner i infoskærm-systemet.

Ud over infoskærm-systemet driver vi Websitet screenpublisher.com, hvor der blandt andet er adgang til informationer samt hjælp til brugere og potentielle brugere af infoskærm-systemet.

Infoskærm-systemet udbydes kun til erhvervsvirksomheder samt offentlige institutioner.

Al brug af infoskærm-systemet, er underlagt nærværende betingelser, som du, Kunden, accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Repræsenterer du en erhvervsvirksomhed indestår du personligt for, at du kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne, lovligt.

Når du opretter dig/din virksomhed, skal du acceptere vores persondatapolitik samt databehandleraftale (se Admin > Min Profil)

 

Aftalen

 

Ved at indgå en aftale med Screenpublisher accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

 

Aftalens varighed

 

Screenpublisher giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende infoskærm-systemet. Data, som er frembragt på baggrund af en betalings-service, er tilgængelig så længe det respektive abonnement opretholdes.

 

Priser og betalingsbetingelser

 

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ved oprettelse af betalingsservices giver du (Kunden) automatisk Screenpublisher tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet via af dit (Kundens) betalingskort, eller fakturere via EAN eller manuel faktura. Screenpublisher modtager Visa og MasterCard.

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt, og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Ændring af abonnementsvilkår, priser og betaling

Screenpublisher er berettiget til at ændre vilkårene i abonnementsaftalen, herunder priser, gebyrer og sammensætning og/eller antallet af tredjepartstjenester med et varsel på mindst 1 måned.

Screenpublisher er berettiget til at ændre priser og gebyrer i abonnementsaftalen under henvisning til blandt andet almindelig inflation, forøgede omkostninger, prisstigninger fra leverandører eller for tredjepartstjenester, almindelig markedsmæssig udvikling i priserne eller ønsket om at optimere indtjeningen på de udbudte tjenester. Screenpublisher kan derudover uden varsel en gang årligt regulere priserne for ydelser i henhold til abonnementsaftalen med årsstigningen i det danske forbrugerprisindeks, dog mindst med 3 procent.

 

Opsigelse og overdragelse

 

Abonnerer du på betalingsservices kan disse opsiges under Konto > Administration > Betalingsinformation. Et abonnementet på en service kan opsiges helt frem til fornyelsestidspunktet. Screenpublisher yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte måneder med Premium abonnement. Kunden er ved opsigelse endvidere pligtig at betale udstedte og ubetalte fakturaer på opsigelsestidspunktet.

Vi, Screenpublisher, har ret til at bruge underleverandører til eksempelvis opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Screenpublisher, kan findes her.

 

Kundens data

 

De informationer du (Kunden) indtaster samt de informationer som via eventuelle integrationer importeres til infoskærm-systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i sin oprindelige form (med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov).

Dine data kan dog blive anvendt som en del af et større grundlag for statiske beregninger. Men aldrig i en form, hvor data eller (Kunden) efterfølgende er identificerbare.

 

Din adgang til egne data

 

Du (Kunden) har til enhver tid adgang til din egen konto samt tilhørende data. Har du (Kunden) ikke betalt for dine respektive ydelser, vil din konto automatisk blive nedgraderet, til den oprindelige gratis version. Du (Kunden) vil dog blive varslet pr. e-mail inden nedgradering. I denne periode har du (Kunden) mulighed for at sikre eksport af data, skulle dette ønskes.

 

Datasikkerhed

 

Behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares med henblik på brug i infoskærm-systemet, er reguleret i  Databehandleraftalen imellem Screenpublisher og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

Screenpublishers behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Screenpublisher kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af infoskærm-systemet og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

 

Vilkår for udvikling af individuelt tilpassede løsninger

 

Aftale om udvikling af individuelt tilpassede løsninger (herefter ”Individuelle Løsninger”) kræver særskilt skriftlig aftale mellem Screenpublisher og Kunden. Kundens pris for Individuelle Løsninger aftales særskilt med Screenpublisher.

Medmindre andet skriftligt aftales, opnår Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til Individuelle Løsninger, og Individuelle Løsninger indgår efter udviklingen som en del af Applikationen under Abonnementet. Screenpublisher forebeholder sig retten til, at gøre Individuelle løsninger tilgængelige for resten af Screenpublishers kundebase, såfremt det vurderes at den Individuelle løsning findes brugbar for kundebasen.

Screenpublisher har til hensigt, og er berettiget til, løbende at opdatere og forbedre Applikationen. Screenpublisher er dog ikke forpligtet til at opdatere og forbedre Individuelle Løsninger, medmindre andet skriftligt aftales.

 

Ændringer og driftsstabilitet

 

For at kunne tilbyde det bedst mulige produkt forbeholder vi (Screenpublisher) os sig retten til at optimere, opdatere og ændre på infoskærm-systemet. Det tilstræbes naturligvis at udføre opdateringer etc. på tidspunkter, hvor de er til mindst mulig gene for dig (Kunden). Generelt tilstræber vi (Screenpublisher) højest mulige oppetid og driftsstabilitet, men vi garanterer ikke for den.

 

Adviseringer og markedsføring

 

Vi (Screenpublisher) forbeholder os retten til at sende dig (Kunden) e-mails, i forbindelse med lancering af nye features, opdateringer etc. Ligeledes forbeholder vi os retten til af sende dig (Kunden) e-mails samt sms’er i forbindelse med for dig (Kunden) relevante adviseringer.

Vi (Screenpublisher) forbeholder os ligeledes retten til at sende enkelte mails, som kan indeholde reklamer for tredjemand.

 

Ansvarsfraskrivelse

 

Al brug af infoskærm-systemet er på eget ansvar og Screenpublisher kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med manglende adgang til infoskærm-systemet, fejl, datatab eller lignende.

Vi (Screenpublisher) gør vores ypperste for at sikre, at dine (Kundens) data.

Vi (Screenpublisher) kan ligeledes ikke holdes ansvarlige for problemer, som opstår på grund af forhold, der er uden for vores kontrol – eksempelvis udfald på internetopkoblingen, strømafbrydelser, hardwarenedbrud, hackerangreb, virus eller anden form for force majeure.

Screenpublisher hæfter udelukkende for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Screenpublisher’s maksimale erstatningsansvar overfor dig (Kunden) kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til din (Kundens) samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Screenpublisher infoskærm-systemet.

 

Ændringer og opdateringer

 

Screenpublisher kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

 

Tvister

 

Opstår der uenighed mellem kunden og Screenpublisher skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Herning som første instans.